JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
ZEGEL VAN MIGNEYAW 8ste eeuw v.C.
De    meesten    onder    ons    kennen    nog    wel    de    “lakzegel”,    de    zegel    die    ook    nu    soms    nog    gebruikt    wordt    om    een    officieel document   een   bijzondere   stempel   mee   te   geven.   Denk   bijvoorbeeld   aan   een   diploma   of   een   oorkonde   die   vaak   nog   op   deze manier getooid worden. De   archeologie   heeft   in   Israëls   bodem   talloze   zegels   terug   gevonden.   Soms   wordt   er   op   de   zegel   vermeld   aan   wie   het toebehoorde.   Men   heeft   bijvoorbeeld   zegels   gevonden   van   koningen   uit   Bijbelse   tijden   zoals   Achaz   en   Hizkia   of   van   een koningin   genaamd   Izebel.   De   secretaris   van   de   profeet   Jeremia   heette   Baruch.   Ook   van   hem   heeft   men   een   zegel   met   zijn naam   terug   gevonden.   Zegels   konden   verschillende   vormen   hebben.   Soms   waren   het   ronde   staafjes   met   beeltenissen   erop, de   zogenaamde   cylinderzegels.   Meestal   hadden   ze   echter   de   vorm   van   een   scarabee   zoals   op   het   voorbeeld   hieronder.   Een andere   mogelijkheid   is   dat   zo’n   kleine   zegel   in   een   ring   verwerkt   werd   die   vervolgens   door   de   eigenaar   werd   gedragen.   In plaats    van    zijn    handtekening    onder    een    document    te    zetten    werd    er    dan    een    kleine    hoeveelheid    zachte    was    of    klei aangebracht   waarin   na   akkoordverklaring   de   zegelring   werd   geduwd.   Aldus   werd   het   document   voor   echt   en   rechtsgeldig verklaard.   Soms   diende   het   zegel   ook   om   het   document   te   sluiten   en   te   bewaren   zoals   een   akte   of   een   testament.   –   zie Daniël   12:9.   Iemand   die   door   de   koning   een   zegel   was   toevertrouwd   mocht   officiële   decreten   uitvaardigen.   –   zie:   Esther   8:2, 8 en 10. De afgebeelde zegel hieronder was gemaakt uit een rode jaspissteen en is slechts 11,5 x 7,5 x 4,5 millimeter groot.
Om u een idee te geven van de ware grootte:    
Het resultaat na afdruk:
Op   dit   kleine   steentje   zijn   in   spiegelbeeld   zeer   kleine   letters   in   een   oud-Hebreeuws   schrift   gegraveerd.   Deze   zijn   met   het oog nauwelijks leesbaar. Toch zijn deskundigen na nauwkeurig onderzoek het erover eens dat er staat: lmqnyw ‘bd . yhwh vertaling: (toebehorend) aan miqneyaw dienaar van JHWH
Waarschijnlijk   gaat   het   hier   over   Mikneja,   een   Leviet   die   op   de   harp   speelde,   toen   de   “Ark   van   het   Verbond”   met   veel vreugdebetoon onder leiding van Koning David naar Jeruzalem werd teruggebracht - zie: 1 Kronieken 15:18, 21 en 28. Als   bijkomende   opmerking:   buiten   het   letterlijke   gebruik   van   zegels   wordt   in   de   bijbel   soms   ook   over   symbolische   zegels gesproken,   zoals   in   Openbaring   5:1(-5).   Het   openen   of   verbreken   van   de   zegels   van   de   boekrol   brengt   symbolische   plagen over    de    wereld.    Ook    bepaalde    personen    die    Gods    goedkeuring    verkregen    worden    als    verzegeld    beschouwd    –    zie Openbaring 7:4 en Haggaï 2:23.