JHWHN.INFO
Archeologie
TERUG TERUG
LACHISBRIEVEN 7de eeuw v.C.
Het    vroegere    Lachis    in    Israël    (nu    Tell    ed-Duweir)    was    vroeger    een    vestingstad    die    in    de    geschiedenis    van    Israël    een belangrijke   rol   speelde.   Opgravingen   in   Lachis   hebben   aan   het   licht   gebracht   dat   de   stad   klaarblijkelijk   binnen   enkele   jaren tweemaal   verwoest   werd   door   vuur   -   naar   men   aanneemt   in   618-617   en   in   609-607   voor   Christus.   In   de   as   van   de   tweede brand   werden   in   1935   en   1938   tezamen   21   beschreven   potscherven   gevonden.   Deze   potscherven   worden   ook   wel   ostraka genoemd   (enkelvoud:   ostrakon).   Deze   ostraka   waren   eigenlijk   geschreven   brieven.   De   brieven   werden   geschreven   in   een buitenpost   van   Judese   troepen   en   waren   gericht   aan   Ya'osh,   een   militaire   bevelhebber   in   Lachis.   De   achtergrond   van   de brieven   had   te   maken   met   dreiging   die   uitging   van   Nebukadnezar,   de   koning   van   Babylon.   Vanwege   de   joodse   opstand   rukte Nebukadnezar op naar Jeruzalem.
   
In brief IV staat: “Moge   JHWH   doen   horen   [mijn   he]er   nu   vandaag   een   tijding   van   geluk!   Welnu,   overeenkomstig   alles   waarover   mijn   heeft gezonden,   zo   heeft   uw   knecht   gedaan.   Ik   heb   geschreven   op   de   papyruskolom   overeenkomstig   alles   waarover   [mijn   heer to]t   mij   heeft   gezonden.   En   wat   betreft   mijn   heer   heeft   gezonden   betreffende   de   zaak   van   Bet   Harafid:   daar   is   geen   mens. En   Samachjahu   -   Semajahu   heeft   hem   gepakt   en   heeft   hem   doen   opgaan   naar   de   stad.   En   uw   knecht   -   ik   kan   [niet]   zenden daarheen   de   getui[ge   vandaag],   maar   pas   in   de   loop   van   morgenochtend   [kan   hij   komen].   En   hij   moge   weten   dat   wij   zelf   op het   rooksignaal   van   Lachis   letten,   overeenkomstig   alle   tekens   die   mijn   heer   geeft   want   wij   kunnen   Azeka   niet   zien.”   -   we tonen deze ostrakon hieronder. Interessant   op   te   merken   is   dat   ook   de   Bijbel   over   deze   situatie   spreekt   in   Jeremia   34:6,   7:   "De   profeet   Jeremia   dan   zeide tot   Sedekia,   den   koning   van   Juda,   al   deze   woorden   te   Jeruzalem;   terwijl   het   leger   van   den   koning   van   Babel   krijgvoerde tegen   Jeruzalem   en   de   enige   nog   niet   ingenomen   steden   van   Juda,   Lachis   en   Azeka,   want   dit   waren   de   versterkte   steden van Juda die overgebleven waren." (Leidsche vertaling).
Facsimile’s  gemaakt door B. Bonte –
Ook van andere brieven willen we de vertaling weergeven: Ostrakon II: “Aan   mijn   heer   Jaos.   Moge   YHWH   doen   horen   aan   mijn   heer   een   tijding   van   vrede,   nu   vandaag,   nu   vandaag!   Wie   is   uw knecht - een hond, dat mijn heer zijn [kn]echt gedenkt? Moge YHWH mijn heer de eerste laten zijn. Vertel wat gij niet weet.” Ostrakon III: “Uw   knecht   Hosajahu   zendt   om   te   bericht[en   aan]   mijn   [he]er   J[a]o[s].   Moge   YHWH   doen   horen   aa[n]   mijn   heer   een   tijding van   vrede   en   een   tijding   van   geluk.   Welnu,   open   toch   het   oog   van   uw   knecht   voor   de   brief   die   gij   hebt   gezonden   aan   uw knecht   gisterenavond!   Immers   het   hart   van   uw   knecht   is   ziek   sinds   uw   zenden   aan   uw   knecht   en   omdat   mijn   heer   zegt: 'Niet   weet   gij   een   brief   te   lezen!   Zowaar   YHWH   leeft!   Indien   iemand   ooit   heeft   beproefd   om   aan   mij   een   brief   voor   te lezen!   En   ook   elke   brief   die   tot   mij   komt   -   als   ik   die   heb   gelezen,   kan   ik   de   [la]ter   weergeven   geheel   en   al.   En   aan   uw   knecht   is bericht,   zeggende:   afgedaald   is   de   overste   van   het   leger   Konjahu,   de   zoon   van   Elnatan,   om   te   komen   naar   Egypte.   En Hodawjahu,   de   zoon   van   Achijahu,   en   zijn   mannen   -   hij   heeft   gezonden   om   mee   te   nemen   van   hier.   En   de   brief   van   Tobijahu, de   knechts   des   konings,   die   is   gekomen   bij   Sallum,   de   zoon   van   Jada,   van   de   kant   van   de   profeet,   zeggende:   Hoed   u!   -   uw knecht heeft die aan mijn heer gezonden.” Ostrakon V: “Moge   [YHWH]   doen   horen   [aan]   mijn   heer   [een   tijding   van   vrede]   en   [nu   vandaag],   nu   [vandaag!]   Wie   is   uw   knecht   -   een hond   dat   gij   hebt   [gez]onden   naar   uw   knecht   de   brie[ven]   aldus?   Uw   knecht   zendt   nu   terug   de   brieven   aan   mijn   heer.   Moge YHWH u doen zien de oogst in geluk vandaag! Moge Tobijahu aan uw knecht koninklijk zaad br[en]gen." Ostrakon VI: “Aan   mijn   heer   Jaos.   Moge   YHWH   mijn   heer   deze   tijd   vrede   doen   zien!   Wie   is   uw   knecht   -   een   hond   dat   mijn   heer   heeft gezonden   [de   brie]f   van   de   koning   [en]   de   brieven   van   de   overst[en],   [zeggen]de:   lees   toch!   En   zie,   de   woorden   van   de [oversten]   zijn   niet   goed,   doordat   zij   zwak   maken   [uw]   handen   [en   laten   zin]ken   de   handen   van   de   ma[nnen]...   Hij   weet...   Mijn heer,   zult   gij   niet   schrijven   aa[n   hen],   [zeggende]:   [Waar]om   doen   jullie   zoiets   [en   wel   in   Jeru]zalem?!   Z[i]e,   aan   de   zijde   van de   koning   [en   aan   zijn   huis   d]oen   jullie   deze   zaak!   Zowaar   YHWH   uw   God   leeft!   Vo[orwaar,   sinds]   uw   knecht   heeft   gelezen [deze] briev[en], was er ni[et voor uw] kn[echt enige rust]." Ostrakon IX: “Moge   YHWH   doen   horen   aan   mijn   [hee]r   een   t[ijding]   van   vrede   en   [geluk]!   Wel[nu]   geef   brood   10   en   [wij]n   2.   Stuur   terug [aan] uw knecht een woord door de hand van Selemjahu wat wij morgen zullen doen.” Met    betrekking    tot    het    gebruik    van    de    Goddelijke    Naam    zijn    deze    Ostraka    uitermate    interessant.    Op    nagenoeg    alle leesbare    ostraka    staan    worden    als    "Moge    YHWH    mijn    heer    zelfs    nu    goede    tijdingen    doen    horen!”    Een    bewijs    dat    de Goddelijke Naam veel werd gebruikt en dat er in die dagen nog geen bijgeloof bestond om de naam niet te gebruiken!
Bron voor de tekst van de ostraka: "Neem een boekrol en schrijf - tekstvondsten uit het oude Israël" van Klaas A.D. Smelik.